Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego OtuleniZapachem.pl

Definicje i pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2018r, poz. 1025 ze zm.);
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Otulenizapachem.pl;
 3. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod domeną otulenizapachem.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, zmieniać powierzone dane oraz komunikować się z firmą;
 5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 6. Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Towar - produkty prezentowane i dostępne w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Trade&Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu ul.Hallera17/19 , NIP: 8762460997, REGON: 341632760 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego (Sklepu);
 9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 683 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1219 ze zm.);
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.otulenizapachem.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.otulenizapachem.pl, prowadzony jest przez firmę Trade&Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu ul. Gen. J. Hallera 17/19, NIP: 8762460997, REGON: 341632760.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
 • zasady dokonywania płatności;
 • zasady dostawy Towarów;
 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie zabezpieczyć odpowiednie łącze lub dostęp do komunikacji ze Sklepem.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Trade&Logistics Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym fakcie powiadomieni stosownym komunikatem.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odpowiedniej ikony zamieszczonej na stronie głównej serwisu www.otulenizapachem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest zarejestrowanie swoich danych służących do zawarcia i przeprowadzenia transakcji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na odpowiedniej stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Firma Trade&Logistics Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 • dopuści się zachowania, które zostanie uznane przez firmę Trade&Logistics Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Trade&Logistics Sp. z o.o.
 •  nie odbierze zamówionych towarów z winy leżącej po stronie Klienta bez podania przyczyny.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Trade&Logistics Sp. z o.o.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Trade&Logistics Sp. z o.o.,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.otulenizapachem.pl, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe .
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Trade&Logistics Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.otulenizapachem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Aby zapobiec nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Sklepu Klient może w jednym zamówieniu zakupić maksymalnie 5 szt. Towaru z tego samego indeksu oraz maksymalnie 10 szt. próbek bez względu na pojemność próbki, aby dokonać zakupu większej ilości niezbędna jest zgoda firmy Trade & Logistics Sp. z o.o., o którą Klient może wystąpić w formie kontaktu elektronicznego.
 9. Aby zapobiec nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Sklepu zakupy powyżej kwoty 1000 PLN wymagają zgody firmy Trade & Logistics Sp. z o.o., Klient może wystąpić w formie kontaktu elektronicznego lub telefonicznego, a powyższe zgłoszenia będą rozpatrywane automatycznie po otrzymaniu informacji z serwisu.
 10. Potwierdzając zamówienie Klient jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z warunkami bezpieczeństwa użytkowania Towarów, które informują o bezpiecznym użytkowaniu Towarów lecz nie wyczerpują w całości możliwości niewłaściwego zastosowania Towaru przez Klienta.

Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską GLS lub za pośrednictwem firmy InPost. Ze względu na zmieniające się czynniki kosztotwórcze Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania i opłacenia przez Klienta Zamówienia za wyjątkiem sytuacji dotyczącej awarii systemów komputerowych lub siły wyższej.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość zapłaty za zamówiony Towar:
 • przelewem za pośrednictwem systemu przelewów elektronicznych udostępnionych przez Sklep - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • przelewem tradycyjnym na konto firmy Trade & Logistics Sp. z o.o.
 • za pobraniem - gotówką kurierowi.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę Trade&Logistics Sp. z o.o., 86-300 Grudziądz ul. Gen. J. Hallera 17/19, kontakt@otulenizapachem.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie można sformułować samodzielnie lub skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (plik w wersji PDF).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji lub przelewem tradycyjnym na wskazane konto, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem środków. Proszę odesłać lub przekazać nam paczkę z zakupionymi produktami na adres

  Magazyn Trade & Logistics Sp. z o.o.,

  ul. Biały Bór 152A,

  86-302 Biały Bór

  lub jeżeli Państwu wygodniej do paczkomatu:

  GRU07N

  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 2. Państwo ponoszą bezpośrednie koszty dostarczenia zakupionych produktów.

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Trade&Logistics Sp. z o.o., jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na kontakt@otulenizapachem.pl lub na adres: Trade&Logistics Sp. z o.o., Grudziądz ul. Gen. J. Hallera 17/19. Oświadczenie można sformułować samodzielnie lub skorzystać z wzoru (plik w wersji PDF).
 3. Trade&Logistics Sp. z o.o., zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za zasadną.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Firma Trade&Logistics Sp. z o.o., podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Trade&Logistics Sp. z o.o., o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Trade&Logistics Sp. z o.o., Grudziądz ul. Gen. J. Hallera 17/19, mailowo pod adres kontakt@otulenizapachem.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu internetowego.
 5. Firma Trade&Logistics Sp. z o.o., zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Dane osobowe

 1. Firma Trade&Logistics Sp. z o.o., przetwarza dane osobowe pozyskane od klientów w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz (o ile klient wyraził zgodę) w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach klienta (cel marketingowy/newsletter).
 2. Przekazanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa - kupna sprzedaży oraz nie będzie możliwości zrealizowania wysyłki Towarów.
 3. Firma Trade&Logistics Sp. z o.o., jest administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe: Trade&Logistics Sp. z o.o., Grudziądz ul. Gen. J. Hallera 17/19, kontakt@otulenizapachem.pl;
 4. Dane osobowe klienta przetwarzane są:
 • przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także po zrealizowaniu zamówienia w związku z rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 1. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 2. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Firma Trade&Logistics Sp. z o.o., zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Firma Trade&Logistics Sp. z o.o., nie może wykorzystywać danych osobowych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Trade&Logistics Sp. z o.o., a Konsumentem, zostanie poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Trade&Logistics Sp. z o.o., a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Trade&Logistics Sp. z o.o.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl